+420 728 44 55 66
levnyrentcars@seznam.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Půjčovna aut Praha 4 – Levný rent cars

 
 
 
 
 

Všeobecné podmínky pro půjčení vozu

 
 • Vozidlo si může půjčit jen takový nájemce, který se písemně zaváže k tomu, že splňuje zákonně stanovené podmínky k řízení motorového vozidla.
 • Nájemce se zavazuje, že nesvěří půjčený automobil žádnému jinému člověku s výjimkou toho, jehož jméno je výslovně uvedeno ve smlouvě coby náhradní řidič.
 • Je zakázáno půjčené vozidlo využívat ke zkušebním účelům a sportovnímu soutěžení.
 • Při sepisování smlouvy je nutné předložit následující doklady, které již při opakované zakázce nejsou požadovány:
  • Fyzická osoba, OSVČ: občanský průkaz, řidičský průkaz skupiny B, jakýkoli třetí doklad sloužící k ověření adresy nájemce (kreditní resp. platební karta, SIPO, účet za telefon, index studenta vysoké školy, doklad ze servisu či jiný doklad s datem nižším než dvouměsíčním, na němž je výslovně uvedeno nájemcovo jméno a jeho adresa), u OSVČ je vyžadován živnostenský list.
  • Právnická osoba: osvědčení o registraci DIČ, výpis z Obchodního rejstříku, občanský průkaz, řidičský průkaz skupiny B, objednávka sepsaná na hlavičkovém papíře opatřeném podpisem statutárního zástupce, případně plná moc statutárního zástupce v případě jeho absence v době převzetí vozu.
  • Cizí státní občan: řidičský průkaz, cestovní pas, kreditní resp. platební karta.
 • Vše výše uvedené je nutné předložit nejpozději před zapůjčením automobilu. Pokud bude klient požadovat přistavení vozu mimo pobočku půjčovny aut, vyžadujeme zaslání všech dokumentů elektronickou poštou na adresu: levnyrentcars@seznam.cz. V opačném případě nelze vůz přistavit. Ve výjimečných případech lze potřebné doklady předložit teprve na místě, ovšem podmínkou je předchozí domluva s pronajímatelem.
 

Rezervace - autopůjčovna

 
 • Rezervace vozu je platná až v okamžiku, kdy pronajímatel zpětně potvrdí výpůjčku, a to na spojení, které bylo za tímto účelem vybráno.
 • Po potvrzení objednávky i uzavření smlouvy je stále možné délku nájmu i konkrétní termíny upravovat. Nutnou podmínkou je, aby bylo vozidlo v daný moment k dispozici.
 • Rezervace se provádí prostřednictvím formuláře uvedeného na internetových stránkách, případně i pomocí e-mailu, telefonu nebo faxu. Potvrzení Vaší rezervace se následně provádí na e-mail vybraný nájemcem.
 • Případné rezervační změny lze dohodnout telefonicky s našimi operátory s ohledem na momentální dostupnost vozů.
 • V případě změny délky trvání pronájmu bude částka adekvátním způsobem přepočítána a posléze vyúčtována.
 • LEVNÝ RENT CARS si vyhrazuje právo ve výjimečných případech již potvrzenou objednávku zrušit.
 

Způsob platby

 
 • Celková částka za pronájem automobilu (včetně DPH) je splatná na jeho počátku. Povinností klienta před začátkem pronájmu je složit deposit, který funguje jako garance za možné škody na automobilu. Výška je odvislá od doby trvání pronájmu, přičemž osobní údaje oprávněného řidiče i forma platby budou stvrzeny při sepsání smlouvy a žádná změna nebude přípustná. Pokud se klient rozhodne platit kreditní kartou, je jeho povinností dokázat, že je majitelem této karty, na požádání ji ukázat k nahlédnutí a současně musí být uveden coby řidič. Karta musí být aktuálně platná a všechny dodatečné náklady budou pomocí ní zaplaceny, popřípadě zaplaceny z depositu.
 

Podmínky

 
 • Při uzavření smlouvy je nutné přeložit potvrzení objednávky z rezervačního oddělení.
 • Nájemci náleží takové vozidlo včetně výbavy, jaké bylo uvedeno v potvrzení příslušné rezervace.
 • Není-li možné, ať už z jakéhokoli důvodu, doručit klientovi vůz, jejž si objednal, má pronajímatel právo dodat náhradní vůz vyšší nebo stejné kategorie, vždy za smluvenou cenu.
 • Započne-li pronájem, přestává platit možnost připojistit vůz a nahlásit dalšího řidiče. I v případě, kdy klient vrátí automobil dříve, než bylo dohodnuto, nemá národ na snížení původní částky.
 • Objednaný automobil zůstává rezervován nejvýše 1 hodinu po smluvené době předání. Výjimkou jsou situace, kdy se nájemce s pronajímatelem telefonicky dohodnou jiným způsobem.
 • Pronajímatel souhlasí s výjezdem půjčeného vozu mimo území ČR, ovšem v případě neoprávněného výjezdu za hranice bude nájemci účtována sankce 10 000 Kč, navíc se tím ruší všechny doplňkové služby a jakékoli servisní náklady hradí klient.
 • Zapůjčené vozidlo může řídit nejen klient, ale případně i druhý řidič. Podmínkou je, aby byl uveden ve smlouvě a předložil všechny doklady, které je povinen předložit i sám nájemce. Ten zároveň ručí za to, že i druhý řidič splňuje podmínky pro řízení motorového vozidla, jež určuje zákon České republiky.
 • Automobil musí převzít osoba uvedená ve smlouvě. V opačném případě si pronajímatel vyhrazuje právo naúčtovat poplatek ve výši 100 Kč. Tím se zároveň ruší veškeré objednané doplňkové služby, přičemž rizika spjatá s potenciální autonehodou nese nájemce.
 

Převzetí automobilu

 
Při přebírání vozidla klient obdrží tzv. předávací formulář. V jeho vlastním zájmu je, aby zkontroloval správnost zapsání údaje o obsahu paliva a najetých kilometrech. Pokud cokoli z toho nesouhlasí, je zapotřebí obrátit se s reklamací na personál.

Vrácení automobilu

 • Podmínkou je, aby klient dodržel termín vrácení i místo stanovené ve smlouvě. Jakékoli prodlení přesahující 1 hodinu bude zaúčtováno částkou odpovídající 1 dni výpůjčky.
 • Povinností nájemce je vrátit automobil s obsahem paliva totožným, jak jej přijímal. Pakliže se tak nestane, zaplatí sankci za dotankování a náhradu za doplněné palivo dle jeho aktuální tržní ceny.
 • Řidič musí být osobně přítomen a stvrdit konečnou cenu podpisem. Třetí osoba může místo nájemce podepsat dokumenty za okolností, kdy se klient sám nedostaví k vrácení automobilu nebo z jakýchkoli důvodů není schopen zúčastnit se předávky, případně opustí pobočku či se nepodepíše.
 • Vozidlo musí být při vrácení zcela čisté. To znamená, že exteriér, což se týká nejen karoserie, ale i oken a poklic, nesmějí mít viditelné stopy po znečistění blátem či hmyzem. Interiér nesmí být znečištěn, poškrábán či pošpiněn skvrnami a odpadky, jinak bude klientovi účtována sankce ve výši 500 Kč za umytí.
 

Pojištění a jiné služby

 
 • Nájemce souhlasí s uložením svých osobních údajů za účelem naplnění sjednané smlouvy. Třetí strany či subjekty budou mít oprávnění k těmto osobním údajům pouze v tom případě, že pronajímatel shledá v jednání klienta či dalších osob takové jednání, které lze označit za nezákonné nebo zákonem postižitelné.
 • Způsobí-li klient závady nebo nehody, na něž se nevztahuje pojištění, zaplatí částku dle aktuálního ceníku. V opačném případě je asistence zahrnuta v ceně služby.
 • V případě nedovoleného vyjetí s asistenčním vozidlem či pokud není služba stvrzena smlouvou, vyhrazuje si poskytovatel právo naúčtovat poplatky dle aktuálního ceníku.
 • Zavinil-li nájemce vozu nehodu či závadu, po níž je vůz odtažen, bude toto odtažení poskytovatelem účtováno přesně dle ceníku autopůjčovny. Pokud závadu či nehodu zavinil někdo jiný, je odtažení zahrnuto v ceně.
 • Příplatek za nulovou spoluúčast se týká případů škod na objednaném a potvrzeném automobilu (krádež, poškození atd.). Všechny tyto náklady jsou převedeny na poskytovatele, a to s podmínkou přivolání Policie ČR a současného informování autopůjčovny.
 • Jakoukoli událost, která by vedla ke zničení či poškození pronajatého vozu je klient povinen bezodkladně nahlásit Policii ČR a autopůjčovně. Zavazuje se zároveň vyplnit tzv. »Záznam o dopravní nehodě«, který obdržel spolu s doklady k automobilu, sepsat soupis svědků, zúčastněných, vozů a dotčených předmětů. V opačném případě bude škoda účtována jeho osobě.
 • Pokud nájemce poruší všeobecné podmínky pronájmu, je jeho povinností zaplatit veškeré náklady spojené s likvidací škody vzniklé na vozu i jeho příslušenství.
 • Je-li pronajatý automobil odcizen, zůstává povinností klienta zaplatit 10 procent z pořizovací ceny a uhradit veškeré nároky i srážky pojišťovny. Rovněž odpovědnost za škody na vozu, které jsou způsobené třetími osobami, aniž by ty byly dopadeny, nese nájemce. Na likvidaci škody prostřednictvím pojišťovny, u níž je půjčovaný automobil pojištěn, je po klientovi žádáno zaplacení 10 procent financí (nejméně však 10 000 Kč) a odtahu vozidla na pronajímatelem udané místo.
 • Povinností klienta je zaplatit všechny škody i ušlý zisk, který vznikl řízením pod vlivem alkoholu, drog i jiných omamných látek, a to po časový úsek opravy automobilu.
 • Potenciální doúčtování smí pronajímatel se souhlasem nájemce provádět prostřednictvím jeho kreditní karty, škodu lze zaplatit i v hotovosti.
 

Pokuty a další sankce

 
 • Povinností klienta je vrátit automobil tak, jak je uvedeno v nájemní smlouvě – tzn. dodržet sjednaný čas a místo. V případě překročení termínu o více než jednu hodinu je pronajímatelem automaticky účtován poplatek za 1 den výpůjčky.
 • Povinností nájemce je zaplatit v plné výši všechny pokuty za případné dopravní prostředky, jakékoli další sankce či výdaje vzniklé provozováním vozidla.
 • Ztratí-li klient klíče od vozu, technický průkaz, doklad o zákonném pojištění atd., zaplatí pokutu 5 000 Kč.
 • Vůz musí být vrácen ve stejném stavu, v jakém byl zapůjčen. V opačném případě jsou účtovány níže uvedené sankce:
  • Trvalé znehodnocení, znečištění či propálení sedadel – 10 000 Kč.
  • Nadměrné znečištění interiéru – 3 500 Kč (lze-li interiér zpětně vyčistit).
  • Znečištění karoserie vozu – 300 Kč.
  • Chybějící stav paliva v porovnání s mírou v době převzetí bude účtován na základě aktuální ceny pohonných hmot a k ceně bude připočítán administrativní poplatek 300 Kč.
  • Schází-li jakákoli část vozidla a klient nemá sepsaný protokol o odcizení věci s Policií ČR, bude mu účtován obnos dle aktuální ceny této součásti na trhu, dále zaplatí servisní práce a administrativní poplatek 300 Kč.